اعلام نتايج تکميل ظرفيت معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمرکز کنکور سراسري سال 1391
 

جستجو بر اساس کارت اعتباري ثبت نام
* شماره پرونده (درج شده بر روي کارنامه):
 *  :رمز ورود
*  :شماره شناسنامه 
##   ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
 ### ### 
######## 
   ## 
  ##  
  ##  
 ##   
 ##   
######## 
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
* شماره پرونده (درج شده بر روي کارنامه):
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
* :شماره شناسنامه
13* :سال تولد
##   ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
 ### ### 
######## 
   ## 
  ##  
  ##  
 ##   
 ##   
######## 
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
 
توضيحات

 

 

© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved