کارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1390
 

جستجو بر اساس کارت اعتباري ثبت نام
* :شماره پرونده
 *  :رمز ورود
*  :شماره شناسنامه 
##   ## 
 ##  ## 
 ####  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ## 
###  ## 
#### ## 
## ## ## 
## #### 
##  ### 
##  ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ####  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
* :شماره شناسنامه
13* :سال تولد
##   ## 
 ##  ## 
 ####  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ## 
###  ## 
#### ## 
## ## ## 
## #### 
##  ### 
##  ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ####  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
 
توضيحات

 

 

© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved