اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1390
 

جستجو بر اساس کارت اعتباري ثبت نام
* شماره پرونده (درج شده بر روي کارنامه):
 *  :رمز ورود
*  :شماره شناسنامه 
##  ## 
##  ## 
## ##  
#####  
## ##  
##  ## 
##  ## 
######## 
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ##  
##  ## 
##   ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
* :شماره شناسنامه
13* :سال تولد
##  ## 
##  ## 
## ##  
#####  
## ##  
##  ## 
##  ## 
######## 
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ##  
##  ## 
##   ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
 
توضيحات

 

 

© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved