کارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1393
توضيحات
 • جهت مشاهده نتايج خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 •  
  جستجو بر اساس مشخصات فردي
  * :شماره پرونده
   * :نام خانوادگي
   * :نام 
  * :شماره شناسنامه
  13* :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس مشخصات فردي
  * :شماره داوطلبي
   * :نام خانوادگي
   * :نام 
  * :شماره شناسنامه
  13* :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   

  جستجو بر اساس شماره پرونده و کد رهگيري
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   * :کد پيگيري
  *  :شماره شناسنامه 
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  جستجو بر اساس کارت اعتباري ثبت نام
  * :شماره پرونده
   *  :سريال ثبت نام
  *  :شماره شناسنامه 
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
     
   

  تصويركد امنيتي
     
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved