کارنامه انتخاب رشته کنند گان آزمون دکتري سال 1395
توضيحات
  • جهت مشاهده نتايج خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
  • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره شناسنامه
    *
    :شماره پرونده
    :شماره پرونده
     *
    :شماره شناسنامه
     *
    كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
     
    روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
    *  
    شماره داوطلبي
    *  
    :نام خانوادگي
     *  
    :نام
     *  
    :شماره شناسنامه
     *  
    :سال تولد
     *
    كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد


    تصويركد امنيتي
    © 2019 Sanjesh Organization, All Right Reserved