اعلام نتايج اوليه آزمون دكتري سال 1392
توضيحات
 • جهت مشاهده نتايج خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
  *   :شماره داوطلبي
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
  *   :شماره پرونده
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره شناسنامه
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  ##
  ##  ## 
  ##  ## 
  ##  ## 
  ######### 
     ## 
     ## 
   ####### 
  ##   ## 
      ## 
   ####### 
      ## 
  ##   ## 
   ####### 
   ####### 
  ##   ## 
  ##   ## 
   ####### 
  ##   ## 
  ##   ## 
   ####### 
  ######## 
  ##    
  ##    
  ####### 
     ## 
  ##  ## 
   ###### 
  ##
  ##  ## 
  ##  ## 
  ##  ## 
  ######### 
     ## 
     ## 

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved