اعلام نتايج نهايي آزمون کارداني به کارشناسي (کارشناسي نا پيوسته) سال 1391
به پيام هاي ارائه شده دقت فرماييد :

جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
* :شماره پرونده
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
* 
:شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
######## 
   ## 
  ##  
  ##  
 ##   
 ##   
######## 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
 ### ### 
##  ## 
##  ## 
## ##  
#####  
## ##  
##  ## 
##  ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
######## 
   ## 
  ##  
  ##  
 ##   
 ##   
######## 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
## ## ## 
 ### ### 
##  ## 
##  ## 
## ##  
#####  
## ##  
##  ## 
##  ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
توضيحات
 
© 2010 Sanjesh Organization, All Right Reserved