اعلام نتايج نهايي آزمون کارداني به کارشناسي (کارشناسي نا پيوسته) سال 1390
به پيام هاي ارائه شده دقت فرماييد :

جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
* :شماره پرونده
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
* 
:شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
##  ## 
##  ## 
## ##  
#####  
## ##  
##  ## 
##  ## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
##    
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
##  ## 
##  ## 
## ##  
#####  
## ##  
##  ## 
##  ## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
##    
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
توضيحات
 
© 2010 Sanjesh Organization, All Right Reserved