کارنامه نهايي آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1391
به پيام هاي ارائه شده دقت فرماييد :

جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
* :شماره پرونده
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
*
 ###### 
##  ## 
##    
 ###### 
   ## 
##  ## 
 ###### 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ##  
##  ## 
##   ## 
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
###  ### 
#### #### 
## ### ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
:تصويركد امنيتي
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
*
 ###### 
##  ## 
##    
 ###### 
   ## 
##  ## 
 ###### 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
######## 
##   ## 
##   ## 
######## 
##  ##  
##  ## 
##   ## 
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
###  ### 
#### #### 
## ### ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
:تصويركد امنيتي
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد

 

© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved