کارنامه نهايي آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1391
به پيام هاي ارائه شده دقت فرماييد :

جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
* :شماره پرونده
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
*
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
##    
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
##  ## 
###  ## 
#### ## 
## ## ## 
## #### 
##  ### 
##  ## 
:تصويركد امنيتي
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
*
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
##    
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
##  ## 
###  ## 
#### ## 
## ## ## 
## #### 
##  ### 
##  ## 
:تصويركد امنيتي
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد

 

© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved