اعلام نتايج آزمون کارداني پيوسته (فني و حرفه اي) سال 1391
به پيام هاي ارائه شده دقت نماييد :

جستجو بر اساس مشخصات کارت اعتباري
* :شماره پرونده
 *  :رمز ورود
*  :شماره شناسنامه 
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
###  ### 
#### #### 
## ### ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
###  ### 
#### #### 
## ### ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
توضيحات

 

© 2012 Sanjesh Organization, All Right Reserved