اعلام نتايج آزمون کارداني پيوسته (فني و حرفه اي) سال 1391
به پيام هاي ارائه شده دقت نماييد :

جستجو بر اساس مشخصات کارت اعتباري
* :شماره پرونده
 *  :رمز ورود
*  :شماره شناسنامه 
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
######## 
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
 ###### 
##  ## 
##    
 ###### 
   ## 
##  ## 
 ###### 
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
## ## ## 
##  ## 
 ####  ###
##  ## 
###  ## 
#### ## 
## ## ## 
## #### 
##  ### 
##  ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
   
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
######## 
#### 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
 ## 
#### 
 ###### 
##  ## 
##    
 ###### 
   ## 
##  ## 
 ###### 
 ####### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
## ## ## 
##  ## 
 ####  ###
##  ## 
###  ## 
#### ## 
## ## ## 
## #### 
##  ### 
##  ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
توضيحات

 

© 2012 Sanjesh Organization, All Right Reserved