کارنامه آزمون دورهاي کارداني نظام جديد آموزشکده هاي فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي  سال 1391

تذکر : رتبه هاي داوطلبان رشته هاي نيمه متمرکز (تربيت بدني ، هنر هاي تجسمي ، گرافيک ) متعاقبا پس از آزمون عملي معرفي شدگان چند برابر تعيين مي شود .

به پيام هاي ارائه شده دقت فرماييد :

جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
* :شماره پرونده
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
##    ## 
 ##   ## 
  ## ##   
   ###    
  ## ##   
 ##   ##  
##     ## 
########  
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
########  
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
 #######  
      ## 
      ## 
      ## 
      ## 
##    ## 
##    ## 
 ######  
########  
##     ## 
##     ## 
########  
##   ##   
##    ##  
##     ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
* :شماره داوطلبي
 * :نام خانوادگي
 * :نام 
*   :شماره شناسنامه 
  13* :سال تولد
##    ## 
 ##   ## 
  ## ##   
   ###    
  ## ##   
 ##   ##  
##     ## 
########  
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
########  
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
##     ## 
 #######  
      ## 
      ## 
      ## 
      ## 
##    ## 
##    ## 
 ######  
########  
##     ## 
##     ## 
########  
##   ##   
##    ##  
##     ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
توضيحات
 
© 2012 Sanjesh Organization, All Right Reserved