نتايج نهايي آزمون ورودي دوره دکتري (نيمه متمرکز) سال 1390
 
روش دوم: شماره داوطلبي و مشخصات فردي
:شماره داوطلبي* 
  :نام خانوادگي*
  :نام* 
  :شماره شناسنامه* 
:تصويركد امنيتي *
 *