نتايج نهايي آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1391
روش دوم :جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
  :شماره پرونده* 
  :نام خانوادگي*
  :نام* 
  :شماره شناسنامه* 
  13 :سال تولد *
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
##    
##  ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
 
روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
  :شماره داوطلبي* 
  :نام خانوادگي*
  :نام* 
  :شماره شناسنامه* 
  13 :سال تولد *
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
######## 
##    
##    
######  
##    
##    
##    
##  ## 
 ##  ## 
 ## ##  
  ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
######## 
 ######  
##  ## 
##    
##  #### 
##  ## 
##  ## 
 ######  
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
 
© 2012 Sanjesh Organization, All Right Reserved