کارنامه نهايي آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1391
روش دوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره داوطلبي
  :شماره داوطلبي* 
  :نام خانوادگي*
  :نام* 
  :شماره شناسنامه* 
  13 :سال تولد *
##  ## 
##   ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ####  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
##  ## 
##   ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
  :شماره پرونده* 
  :نام خانوادگي*
  :نام* 
  :شماره شناسنامه* 
  13 :سال تولد *
##  ## 
##   ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ##  ## 
 ####  
  ##  
  ##  
  ##  
  ##  
##  ## 
##   ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
##   ## 
 ####### 
 ###  
 ## ##  
 ##  ## 
##   ## 
######### 
##   ## 
##   ## 
:تصويركد امنيتي *
 *
كد امنيتي تصوير فوق را وارد كنيد
© 2011 Sanjesh Organization, All Right Reserved